ضرورت استفاده از کرمهای ضد آفتاب در کوهنوردی
بخش مطالب آموزشی
تاریخ سه شنبه 23 ابان 1391

امروزه محافظت ازپوست درمقابل اشعه آفتاب یکی ازمسائل و مباحث جدی دربهداشت وسلامت پوست محسوب می شود . درکوهنوردی به دلیل تعرق درارتفاعات وهمچنین به دلیل شدت اشعه ماوراء بنفش درارتفاع،محافظت ازپوست واستفاده ازکرمهای ضدآفتاب ضرورت بیشتری می یابد . مطلب حاضرحاوی نکات مهمی درباره کرم های ضدآفتاب ، نحوه انتخاب ونحوه استفاده از آنها می باشد.

کرم های ضدآفتاب :
با نگاهی کوتاه به آثاراستفاده ازکرم های ضدآفتاب بربهداشت سلامت پوست وبا رجوع به طرح درسهای مختلف آموزشی فدراسیون کوهنوردی می توان دربهداشت فردی به اینگونه مسائل که اهمیت خاصی نیزداده شده اتفاق نظرداشته که دراین بخش به طورکاملتر راجع به بهداشت پوست خواهیم پرداخت .

خطرات خورشید :
نورموج آفتاب ازطول موجهای متفاوتی تشکیل شده است که براساس آن نام گذاری می شوند .
اشعه ماورای بنفش (uv)طول موج خاصی ازنورخورشید است که انواع متفاوتی داردکه یک نوع آن به نام اشعه ماوراء بنفش A ، عامل اصلی برنزه شدن است . جالب است که این اشعه ازشیشه عبورنمیکند وجذب شیشه می شود.اول بامداد وهنگام غروب این اشعه درحداکثرشدت خود وجود دارد . بنابراین صبح وهنگام عصربیشترین صدمه رابه شما می رساند ومی تواند اثرات مخرب خودرابرپوست شماباقی گذارد.نوعی دیگرازاین اشعه نوع B است که باعث برنزه شدن طولانی مدت پوست می شود. شمابایدحوالی ظهربیشترمراقب این اشعه باشید چون شدت تابش آن دراین ساعات بیشتراست . اشعه ماوراء نوع C ازهمه بیشترخطرناکتراست چرابیشتر سرطانهای پوست واکثرصدمات پوست را ایجاد میکند.

وقتی آفتاب مهربان می شود :
خورشیدنیزهمیشه نامهربان نمی شود زیرا اثرات مفیدی نیزبربدن انسان به جای می گذارد . آفتاب ملایم اثرات آرام بخشی برروان دارد و به آرامش اعصاب کمک می کند.شایدشما هم تجربه کرده باشید که استراحت درنورآفتاب ملایم حوالی ظهر چه اثرات آرام بخشی دارد.آفتاب به گردش بهترخون درپوست کمک کرده وفشارخون خون راکاهش می دهد. علاوه برآن موجب تولید ویتامین D بیشتردرپوست شما می شود.نورخورشیدبا بسیاری از میکروبهایی برسطح پوست زندگی می کنند ناسازگاراست وپوست راازوجودشان پاک می کند.

با آفتاب پیرشوید :
درطول مسیرهای راهپیمایی درمناطق مختلف بارها دیده ایم افرادی مانند کشاورزان وروستائیان که ساعات طولانی در زیر نور خورشید کار می کنند،پوستی به ظاهرپیرترازسن خودشان دارندچون آفتاب پیرشدن پوست راتسریع می بخشد . ردپای آفتاب به شکل چین وچروک های عمیق برسطح پوست باقی می ماند ودرناحیه گردن خودرابه شکل آویزان شدت پوست نشان می دهد . اگرپوست به طورطبیعی پیرشوداین فرایندازحدود۳۰تا۳۵ سالگی شروع می شود.پوست شکننده ونازک می شودوحالت ارتجاعی خودراازدست می دهدوکم کم پوست آویزان شده وچربی ورشته های ارتجاعی زیرپوست تحلیل رفته و چین های ریزی شبیه به کاغذسیگارمچاله شده به وجود می آیدکه باکشیده شدن پوست ناپدید می گردند . نورآفتاب درایجاد کک ومک های پوستی نیزنقش دارد . کسانی که روی صورت وگونه هایشان کک مک دارند به خوبی می دانندکه قرارگرفتن درمعرض نورخورشیدباعث بدترشدن کک ومک ها و افزایش ناگهانی تعداد آنهامی شود.

نوع پوستتان راپیداکنید :
شایدتوجه کرده باشیدکه پوست بعضی هاخیلی زودتردربرابرآفتاب می سوزدولی خیلی ها دیرتربرنزه می شوند. پوست افرادمختلف دربرابرنورخورشیدپاسخ متفاوت می دهد، افرادی که پوستی بسیارسفید دارند خیلی سریعتردربرابرخورشید می سوزند،اماهیچگاه تیره وبرنزه نمی شوند ، درمقابل ، افرادی که پوست وموی روشن وچشمان آبی دارندوکمی هم کک ومک روی گونه دارند با اینکه سریعتردرنورخورشیدمی سوزند ولی فقط کمی برنزه می شوند. بیشتر ایرانیان درمقابل نورخورشید کمی می سوزند وبه آسانی برنزه وسیاه می شوند.

SPF به چه معناست ؟
SPF به معنی عامل محافظت کننده دربرابرآفتاب بوده ومخفف عبارت Factor sun Protection می باشد.
ضدآفتابها برحسب میزان SPF تقسیم می شوند.درواقع ضدآفتابها ازSPF2 آغاز و تا SPF60 وبالاترادامه می یابد.حال ببینیم وقتی گفته می شودSPF یک ضدآفتاب ۱۵ است به چه معناست. فردی رادرنظربگیرید که ضدآفتاب نزده و در برابرنورآفتاب قرارگیرد ، تقریبا بعداز۲۰ دقیقه دچارسوختگی درناحیه ای می شودکه آفتاب به آن تابیده است. حال اگرهمین فردضدآفتابی باSPF 15 استفاده نماید، ۱۵ در۲۰ دقیقه طول خواهدکشیدتادچارهمان میزان آفتاب سوختگی شود. به عبارت دیگر ضدآفتابی SPF15 مانع برخورد ۹۲ درصدازاشعه های مضربه پوست می شود. اغلب متخصصان پوست ، ضدآفتاب های باSPF15 وبالاترراتوصیه می کنند، ولی مهمترازاینکه SPF ضدآفتابی که استفاده می شود ۱۵ باشد یا۶۰ این است که ضدآفتاب به درستی وبه درستی وبطورمرتب استفاده شود. یک ضدآفتاب با SPF15 به شرطی مرتب استفاده شود و،در، روز درفواصل معین تکرارشود ، بسیارموثرترازضدآفتاب SPF60 است.
اما با توجه به انواع متفاوتی ازکرمهای ضدآفتاب که دربازاروجود دارد معمولا شخص رادرانتخاب نوع مناسب دچارسردرگمی می سازد . بنابراین دانستن نکات کلیدی می تواند به شما کمک کند که بامطالعه ویژگی های آن کرم که روی بسته اش نوشته شده است نوع مناسب راانتخاب کنید. درنهایت یک ضدآفتاب خوب بایدSPF بالای ۱۵ داشته باشد ، باعث تحریک پوست نشود ، به خوبی جذب پوست شده وانعکاس خوبی نیزداشته باشد، درسطح پوست به تعریق مقاوم باشد و با شستشو به راحتی ازبین نرود، به علاوه قدرت انعکاس وجذب کافی اشعه را نیز داشته باشد. شما نیزمی توانید با توجه به نوع پوستتان وباکمک پزشک ، ضدآفتاب مناسبی انتخاب کنید. امادرنظرداشته باشید که خریدن گرانترین کرم وبالاترین SPF به معنی بیمه کردن پوست دربرابراشعه آفتاب نیست. مهمترازنوع ضدآفتاب ومیزان SPF آن استفاده مرتب وصحیح ازآن می باشد .

چندنکته مهم :
۱- درهوای ابری هم حتما باید از ضد آفتاب استفاده شود، چون ابرها نمی توانند اشعه ماورای بنفش راجذب کنند و تقریبا درهوای ابری ۸۰ درصداین اشعه به پوست می رسد پس مثل روزهای آفتابی وحتی دقیقترازآن بایدازضدآفتاب استفاده شود .
۲- درصورت شنا دراستخرهای سرباز یا درمحلهایی که درمقابل اشعه آفتاب هستید ، بایدازآفتاب به ویژه انواع مقاوم به آب استفاده نمود و اگرمدت شنا زیادبودبه طورمرتب ازضدآفتاب استفاده شود.
۳- درصورت شستن صورت، تعریق زیاد وراهپیمایی درمسیرهای طولانی بایدازضدآفتاب دوباره استفاده شودوعلاوه براین توصیه می شوددرصورتی که درمقابل آفتاب هستید حداقل هر۲ تا۴ دوباره ضدآفتاب بزنید.
۴- ضدآفتابهایی که به اصطلاح ضدآفتاب هستند نسبت به بقیه انواع دیگردربرابرعرق کردن بیشتردوام می آورند و اثربهتری دارند.
۵- ازآنجایی که اغلب افراداولین باری که ضدآفتاب می زنند مقدار کافی ازآن به پوست نمی مالند،به همین دلیل برخی متخصصان توصیه می کنند که دربرابرآفتاب شدیدهریک ساعت یک بارضدآفتاب تجدیدشود.
۶- حمام آفتاب اصلاچیزخوبی نیست (بلندمدت)، برنزه شدن دردومرحله مجزاصورت می گیرد،مرحله اول مرحله سریع نامیده می شودکه پوست دراثرتابش سریع اشعه ماورای بنفش برنزه می شود و رنگ آن خیلی سریع برمی گردد.دراین مرحله ملالین یا ماده رنگی پوست زیاد نمی شود بلکه رنگ آن تیره ترمی شود.مرحله دوم ونوع دیگربرنزه شدن حدود۷۲ ساعت بعد رخ می دهدکه طی آن ملالینها یا رنگدانه های تیره درپوست ساخته می شود . حمام آفتاب بین ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهرکه شدت نورآفتاب حداکثراست کاردرستی نیست . پوستتان راتاحدی برنزه کنید که موجب آفتاب سوختگی نشود. حمام آفتاب درصورتی که در دفعات زیادگرفته شودموجب سرطانهای پوستی خطرناک می شود .

چگونه کرم ضد آفتاب با SPF مناسب را انتخاب کنیم؟
بهترین کرم ضدآفتاب، آن است که برای نوع پوست شما ایمنی کافی به وجود بیاورد. جدول زیر میتواند در تصمیم گیری به شما کمک کند. توجه کنید که مشورت با پزشک در انتخاب کرم ضدآفتاب مناسب توصیه میشود، به خصوص اگر شما از داروهایی که حساسیت به نور را افزایش میدهند استفاده میکنید یا پوست بسیار حساسی دارید، مشورت با پزشک ضروری است.

نوع پوست : I
رنگ چهره و مو : بلوند بور ، پوست بسیار روشنی که در حالت عادی سفید است. چشمان آبی،کک مک
عکس العمل پوست : بسیار کم برنزه میشود یا اصلا رنگ نمی گیرد و به سرعت دچار سوختگی دردناک میشود.
SPF مناسب : ۳۰ – ۵۰

نوع پوست : II
رنگ چهره و مو : بلوند، قهوه ای روشن یا سرخ مو ، پوست در حالت عادی سفید است.
عکس العمل پوست : به مقدار کم برنزه میشود و پوست می اندازد و به سرعت دچار سوختگی دردناک میشود.
SPF مناسب : ۳۰ – ۵۰

نوع پوست : III
رنگ چهره و مو : نژاد آسیای میانه یا هند و اروپایی ، پوست در حالت عادی سفید است.
عکس العمل پوست : در حد معمول برنزه میشود و سوختگی متوسطی دارد.
SPF مناسب : ۱۵ – ۲۰

نوع پوست : IV
رنگ چهره و مو: رنگ معتدل ، معمولا با چشم و موی تیره، پوست در حالت عادی سفید یا قهوه ای بسیار روشن است.
عکس العمل پوست : به راحتی رنگ میگیرد و حداقل میزان سوختگی را دارد.
SPF مناسب : ۶ – ۱۵

نوع پوست : V
رنگ چهره و مو: تیره ، پوست در حالت عادی قهوه ای است.
عکس العمل پوست : به راحتی رنگ میگیرد و به ندرت دچار سوختگی میشود.
SPF مناسب : ۲ – ۱۰

نوع پوست : VI
رنگ چهره و مو : بسیار تیره، پوست در حالت عادی سیاه است.
عکس العمل پوست : بسیار تیره تر میشود و هرگز دچار سوختگی نمیشود.
SPF مناسب : ۲ – ۱۰

برگرفته از سایت کوه 5


[نویسنده : مدیر سایتl | بازدید : 3931 نفر]
رای شما :
-
-
بالای صفحه | تماس با ما | درباره ما | آرشیو | صفحه اصلی
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سایت آزاد کوه می باشد